S a a l p l a n - P r u n k s i t z u n g 10.11.2019  
  Bühne  
1 2 3 4 5 6
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
11 12 13 14 15 16
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
22 23 24 25 26
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
32 33 34 35 36
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      reserviert     frei